آمار جمعیت روستای میناباد

آمار تصویر طبق سرشماری سال 1385 می باشد

براساس گزارش مرکزآمار ایران روستای میناآباد در سال ۱۳۴۵ دارای ۱۳۰۲ نفر سکنه بوده که در قالب ۲۲۶ خانوار زندگی می‌کرده‌اند. جمعیت روستا در سال ۱۳۵۵ به ۱۴۹۲ نفر و ۲۲۶ خانوار می‌رسد.

در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۶۵جمعیت روستا ۱۷۸۶ نفر و تعداد خانوار آن ۲۷۰ خانوارگزارش شده است. با سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ جمعیت روستا ۱۵۷۰ نفر و تعداد خانوار درآن ۳۰۸ خانوار اعلام شده است. براساس آخرین سرشماری جمعیت آن در سال ۱۳۸۵، ۱۳۱۱ نفر و تعداد خانوارآن ۳۰۶ خانوار بوده که ۶٧١ نفر آن مرد و۶۴٠ نفر آن زن می باشند و ۸۸۷ نفر از تعداد کل جمعیت آن با سواد هستند، که از لحاظ جمعیت در مقایسه با سال ۱۳۷۵ کاهش جمعیتی برابر با ۲۵۹ نفر داشته است.

نرخ رشد جمعیت روستا در فاصله سالهای ۵۵ ـ ۱۳۴۵ حدود ۶/۱۴ درصد و سال ۶۵ ـ ۱۳۵۵ حدود ۷/۱۹ درصد را نشان می‌دهد که در سال ۷۵ ـ ۱۳۶۵ رشد منفی برابر با ۱/۱۲ درصد داشته است و از سال ۸۵ ـ ۱۳۷۵ باز حدود ۵/۱۶ درصد رشد منفی را نشان می‌دهد. بنابراین طی سالهای ۸۵ ـ ۱۳۶۵ رشد جمعیت منفی بوده، برابر با ۶/۲۶ درصد بوده است.

از جمله علل مهاجرت و کاهش جمعیت در این روستا می توان به عدم وجود زمینه های لازم برای اشتغال، نبود امکانات رفاهی و پائین بودن میزان تولیدات کشاورزی و… عنوان نمود.

منبع: کتاب سیمای جامع شهرستان نمین (منتشر نشده)

مطالب مرتبط

*

*

Top