آلبوم چمه تالش، استاد سهراب ظهیری ناو

سهراب صدای ملیح، گرم و پر از تحریرها و تزیین های پبچیده دارد. او به اغلب شیوه های آوازی تالش ها مسلط است و اغلب ترانه ها را به درستی آموخته و در سینه پرورده است. سادگی، افتادگی و روح همکاری در او محبوب مردمش کرده است . تالش ها دوست اش دارند و زمان بسیاری است در انتظار این اثر “چمه تالش” او هستند که در همکاری با

آلبوم چمه تالش، استاد سهراب ظهیری ناو

هشان هشان
 چاروادارون آمه وقته
آوازه ناجه هوا
چین چین عرق چین
ممود به
یار بری
آواز تالش دولابی
به رو به درگاه خدا
هامانه
ممود به(بی کلام)
Top