تالشه له له – ادوات موسیقی تالشستان

له له،این ساز شکوه گر،مونس و همدم لحظات تنهایی چوپان ساده و بی ریا اما سخت کوش و دلاور تالش است. سازی که به واقع انسان را در حالتی عرفانی فرو می برد و با صوت حزن انگیز خود از نامهربانی های این دنیا شکایت می کند.
در میان ادوات موسیقی قوم تالش اعم از تنبوره ، دپ ، له له ، زرنا ، مره و… له له مهمترین ساز در انتقال خصوصیات ویژه موسیقی تالش به شمار می آید. تفاوت عمده ی نی تالش نسبت به نی رایج در موسیقی سنتی ایران،در تعداد سوراخ های جلوی لوله می باشد. نی تالش دارای چهار سوراخ و نی سنتی ایرانی دارای پنج سوراخ است.  

   ۰۱-Laalaa

   ۰۲-Laalaa.ledo be

   ۰۳-Laalaa

   ۰۴-Laalaa.shahram jamal (نوازنده له له: شهرام جمال ، سبک: ماسالی)

  ۰۵-Laalaa.Kohan shamami (نوازنده له له: کوهان شمامی ، سبک: اسالمی)

Top