زمستان بهاری در نمین

زمستان بهاری !

بهار زودرس دیارما
دلم تنگ پاییز است
بهارمن آمدی
چه زود شکوفه های سفیدت را به رخ برفهای زمستانی کشیدی
زمستان که هنوز نرفته است …

عکس: هوشنگ آهنگری

زمستانِ بهاری در شهرستان نمین!
زمستانِ بهاری در شهرستان نمین!
زمستانِ بهاری در شهرستان نمین!
زمستانِ بهاری در شهرستان نمین!
زمستانِ بهاری در شهرستان نمین!
زمستانِ بهاری در شهرستان نمین!
زمستانِ بهاری در شهرستان نمین!
زمستانِ بهاری در شهرستان نمین!
زمستانِ بهاری در شهرستان نمین!

*

*

Top