وجه تسمیه میناباد

 

وجه تسمیه میناباد

دو دلیل برای نامگذاری روستا نقل شده است:

١- برای درک وجه تسمیۀ این روستا می بایست به معنا ومفهوم تالشی آن مراجعه کرد. نام بومی این روستا میناآباد بوده که درتالشی (می نِ وُ)ودرترکی(مینَ وار-میناوار) تلفظ می شود . کسانی که اولین شناسنامه ها رابرای اهالی این آبادی صادر می کردند؛ (میناآباد) را جانشین(مینوو) کرده اند.(به نقل از آقای محمد قریشی)
٢-نام اصلی روستا “مومن آباد” است که به مناسبت تجمع یک عده از مومنین و مشایخ ، صوفیان در محل روستای مذبور نام مومن آباد را به خود اختصاص داده که بعداً به مرور زمان در زبان محلی به صورت اصطلاح مین آباد بکار رفته است.

افراد کهنسال روستا نقل می کنند که در گذشته های دور در این روستا جنگ های زیادی بوقوع پیوسته است و حتی در قبرستان روستا قبرهای بعضی از بیگانگان دیده می شود. (قبرهای بزرگی بوده که در گوشه ای از قبرستان میناباد قرار دارند و به گفته و نظر اهالی مربوط به جنگ بین عثمانی ها با یهودی ها می باشد، در این باب بطور دقیق نمی توان نظر دارد و باید بصورت دقیق این مسئله مورد بررسی و کنکاش پژوهشگران قرار گیرد.)

منبع: کتاب سیمای جامع شهرستان نمین (منتشر نشده)- مهندس علی حقی

مطالب مرتبط

*

*

Top