بایگانی برچسب: آسیاب آبی

05032010680

در مسیر چشمه ” نعلبکی ” ، آب گوارا و خنک در دل صخره

در مسیر چشمه ” نعلبکی ” ، آب گوارا و خنک در دل صخره

چشمه ! با گذری بر لغت نامه دهخدا : منبع آب طبیعی . جایی در زمین اعم از دشت یا جنگل یا کوه که از آنجا بطبیعت آبی کم یا زیاد بیرون آید. اینبار چشمه نعلبکی ، چشمه ای که آب گوارا و خنکش از دل صخره ای سخت جاری می شود . چشمه ای که

Top