بایگانی برچسب: جشن تولد

مراسم جشن تولد در دهستان میناباد

مراسم جشن تولد تالش نشینان دهستان میناباد

مراسم جشن تولد تالش نشینان دهستان میناباد

این جشن در روز ششم تولد برگزار می شود به ” شاشه شو ” معروف است . در این شب جشن نسبتاً مفصلی برپا می شود و اقوام و همسایگان بنا به دعوت خانواده ی نوزاد در منزل میزبان جمع شده و هرکس به فراخور و سلیقه ی خود هدیه ای برای نوزاد می آورد.

Top