بایگانی برچسب: دفتر ICT میناباد

همکاری ثبت درخواست جهت اینترنت پرسرعت روستای میناباد، لطفا!

همکاری ثبت درخواست جهت اینترنت پرسرعت روستای میناباد، لطفا!

همکاری ثبت درخواست جهت اینترنت پرسرعت روستای میناباد، لطفا!

امروزه اینترنت پرسرعت به عنوان یکی از ابزارهای شناخت توسعه صنعت فن آوری و رشد فرهنگی یک جامعه به شمار میرود، بنابراین وجود این فناوری در تمام مناطق دنیا متداول و ضروری است ، اینترنت کارتی به دلیل هزینه زیاد و سرعت پایین از دور فناوری های مدرن خارج شده و کم کم در حال

Top