بایگانی برچسب: شعر

Autumn-2

شعر تالشی نی بَ نَی بِی

شعر تالشی نی بَ نَی بِی

دنیواَنده چَخدَه عاشق معشوق ببو هارکی زُلیخا نی به نَی بِی دشمُنه داستوش مجنونش چولَنده نی نوکا هار کی لیلا نی به نَی بِی چَخده دروژَه شَو ببو هار شَوی شَبِ یلدا نی به نَی بِی آز بَته دنیواَنده چَخده چوکی بکام اَو هاشا نی به نَی بِی مانش وینده نی نو به ماکو اَوو

شعر “مرا دانی…” از هنرمند نوجوان و دوست داشتنی فرزین کمالی

مرا دانی… منم دیوار بی پرده منم زندان بی نرده منم آزادی وخنده منم خورشید عالم سوز ز پایم تا به سر مرموز منم دیوانه و سرمست لوای بندگی در دست نه هر بندی ، فقط یک بند ز شبنم دارم این سربند یکی خواهم،خدایم را به در گاهش دعایم را رسانم تا که پایم

Top