بایگانی برچسب: ضرب المثل تالشی

mzl.gxypmdmd

گذری و نظری بر قصه ها و مثل های تالشی

گذری و نظری بر قصه ها و مثل های تالشی

یکی از مسایل فرهنگی مورد توجه ، گرد آوری فرهنگ عامه (فولکلور ) است که جامعه پیش رفته جهانی ، سال های پیشین این کار را به انجام رسانیده و به ضرس قاطع می توان گفت پرونده مهمی را گرد آورده و بدون دغدغه خاطر اوراق پدیده آمده را ، پس از بررسی های فراوان

امثال و حکم در زبان تالشی

امثال و حکم در زبان تالشی (بخش اول)

دهستان میناباد : امثال و حکم ، قسمت عمده ای از فرهنگ مردم است که مفاهیم عمیق فلسفی و خصوصیات روح انسانی را از زمانی که بشر به صورت کوچ نشینی زندگی می کرده در غایت سادگی و صراحت آشکار می سازد و از آن جایی که تعریف علم، اطلاع از تجربه گذشتگان می باشد،

Top