بایگانی برچسب: فرهنگ مردم تالش

امثال و حکم در زبان تالشی

امثال و حکم در زبان تالشی (بخش اول)

امثال و حکم در زبان تالشی (بخش اول)

دهستان میناباد : امثال و حکم ، قسمت عمده ای از فرهنگ مردم است که مفاهیم عمیق فلسفی و خصوصیات روح انسانی را از زمانی که بشر به صورت کوچ نشینی زندگی می کرده در غایت سادگی و صراحت آشکار می سازد و از آن جایی که تعریف علم، اطلاع از تجربه گذشتگان می باشد،

Top