بایگانی برچسب: محله

ماه عید «عید مانگ» و سنت های جالب چهارشبه سوری تالش نشینان میناباد

                 روسری اندازی (کِشتی): در شب چهارشنبه سوری افرادی خصوصا خواهر زاده ها و برادرزاده های کوچک بر بام خانه ها رفته و به طور پنهانی دستمال بزرگ و خوش رنگی را از روزنه بام خانه ها به داخل خانه می اندازند . صاحب خانه نیز آن دستمال

Top