بایگانی برچسب: میـرزانـق

فرهنگ جغرافیایی روستای میـرزانـق

دهی از دهستان میناباد، بخش عنبران شهرستان نمین، استان اردبیل است و در طول جغرافیایی َ٢۰ َْ۴٨ و عرض جغرافیای َ۲۹ َْ٣٨ ارتفاع متوسط ۱٧۰٠متر قرار دارد. سرزمینی دره ای و سرد و خشک است، در فاصله ۱۵کیلومتری شرق عنبران و در ۴ کیلومتری شمال خاور نمین و حدوداً در ۵/۲ کیلومتری مرز ایران و

Top