بایگانی برچسب: نرخ رشد جمعيت روستا

فرهنگ جغرافیایی روستای «‌میـنابـاد»

بصورت “مینا آباد” و “مین آباد” نیز نوشته می شود. این روستا مرکز دهستان میناباد، بخش عنبران شهرستان نمین، استان اردبیل است و در طول جغرافیایی َ٣۴ َْ۴٨ و عرض جغرافیای َ٢٨ َْ٣٨ ارتفاع متوسط ۱۶٠٠متر قرار دارد. سرزمینی پایکوهی و سرد و خشک است و در ٣کیلومتری شمال شرقی شهرستان نمین و در ۴

Top