بایگانی برچسب: گُلشَن

فرهنگ جغرافیایی روستای گُلشَن(کُلَش)

گُلشَن(کُلَش) دهی از دهستان میناباد، بخش عنبرانِ شهرستان نمین، استان اردبیل است و در طول جغرافیایی َ٢۹ َْ۳٨ و عرض جغرافیای َ٣٠ َْ٣٨ ارتفاع متوسط ۱٧۴٠متر قرار دارد. سرزمینی پایکوهی و سرد خشک است و در ١۴ کیلومتر شمال نمین واقع شده است. این روستا از سمت شمال و غرب به جمهوری آذرباییجان، همچنین از

Top